Konkurs pune

Vendi i punës: Instituti Columbus - Prishtinë (Kosovë)
Pozita: Koordinator i projekteve
Koha e nisjes së punës: 01.03.2019
Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj (me mundësi vazhdimi)
Afati i fundit për aplikim: 22.01.2019

Rreth Institutit:

Instituti Columbus është organizatë joqeveritare, e cila vepron në Kosovë nga viti 2016. Aktivitetet e Institutit Columbus, janë të shtrira në Kosovë. Instituti është themeluar si organizatë e pavarur, joqeveritare, jofitimprurëse me vullnet të mirë dhe ka si qëllim promovimin e filozofisë politike dhe shoqërore të lirisë, demokracisë dhe barazisë në Kosovë. Për detaje të tjera mund të shikoni ueb-faqen e Institutit: https://www.instituticolumbus-ks.com

Përshkrimi i përgjithshëm i detyrave të punës:

Koordinatori i projekteve kujdeset për mbarëvajtjen e projekteve aktuale të Institutit, identifikon dhe zhvillon ide të reja për vazhdimësinë e projekteve aktuale dhe të reja, mbikëqyr stafin e angazhuar në projekte dhe përfaqëson Institutin në Kosovë, sipas nevojave të paraqitura. Është përgjegjës për mbikëqyrjen financiare, administrative dhe logjistike të projekteve në përputhshmëri me kërkesat e donatorëve dhe në përputhshmëri me ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës.

Detyrat kryesore:

Kërkesa kryesore:

Oferta e Institutit:

+383 44 555 404
Nënë Tereza 31/b 10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Si të aplikoni:

Të gjitha këto dokumente i dërgoni në email adresën: [email protected]

Vëmendje:
Vetëm kandidatët që hyjnë në listë të ngushtë, do të ftohen për intervistë.